(OS1) A1.La fiecare din cele 5 facultăți s-a realizat câte un workshop, pe platforma Microsoft Teams, cu tema „Identificarea mecanismelor moderne de evaluare a proceselor de predare și evaluare”, respectiv: Facultatea de Inginerie - 25.05.2020, 38 studenți (anii II, III, IV); Facultatea de Litere – 26.05.2020, 47 studenți (anii II, III); Facultatea de Științe – 25.05.2020, 61 studenți (anii II, III); Facultatea de Științe economice – 25.05.2020, 45 studenți (anii II, III); FSMSS – 27.05.2020, 40 studenți (anii II, III). A2.Au fost elaborate 5 rapoarte aferente workshop-urilor desfășurate la cele 5 facultăți și 1 raport la nivel de universitate.

(OS2) A3.Cercetarea nivelului de satisfacție al studenților privind procesul educațional s-a realizat cu ajutorul anchetei operaționalizate prin administrarea chestionarului „Percepția studenților privind calitatea procesului educațional”. Chestionarul a fost administrat pe platforma Microsoft Teams, în perioada 22.09 -30.09.2020 studenților de la 10 programe de studii de licență din anii II, III, IV (câte două din fiecare facultate). Numărul total al respondenților a fost de 184 din 458 studenți înscriși în cele 10 programe de studii (40,17%) respectându-se, pentru fiecare entitate, criteriul de respondență. A4.Pe baza informațiilor recoltate și prelucrate în urma administrării chestionarului s-a realizat „Studiul privind satisfacția studenților din punct de vedere al procesului educațional”. A5.A fost elaborat ghidul „Metode de optimizare a procesului educațional în învățământul universitar” (Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-0936-4, 128 pagini, B5, 100 vol), adresat cadrelor didactice din mediul academic și studenților, fundamentat pe bibliografia de specialitate, rezultatele workshop-urilor și a cercetării privind nivelul de satisfacție al studenților precum și pe aplicațiile realizate la programele de studii de licență ale universității.

(OS3) A6.A fost elaborată ediția a II-a a Codului de asigurare a calității al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-02-06-E2R0/06.11.2020. A fost revizuit Regulamentul „Iniţierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătăţirea şi evaluarea periodică a programelor de studii și a planurilor de învățământ”, R-05-03 E3R1/03.12.2020. A7.Au fost actualizate/revizuite următoarele proceduri operaționale și fișe: PO 05 - Procesul de evaluare a cadrelor didactice/24.09.2020 și fișele: 91.07/Ed.02-Formular de evaluare colegială, 92.07/Ed.06-Formular de evaluare curs de către studenţi, 93.07/Ed.06-Formular de evaluare seminar de către studenţi, 94.07/Ed.04-Formular de evaluare de către conducerea departamentului, 453.11/Ed.04-Fişă de evaluare de către studenţi a activităţilor aplicative IFR, 358.10/Ed.04-Fişă de evaluare de către studenţi a AT şi AA, 613.18/Ed.02-Formular de apreciere a modului de desfășurarea a activităților specifice ID-IFR; PO 11-Evaluarea periodică a performanțelor profesionale ale coordonatorilor de discipline și tutorilor/cadrelor didactice implicate în programele de studii ID/IFR/23.11.2020.

(OS4) A8.Au fost îmbunătățite 10 planuri de învățământ (24.09.2020), respectiv: Ingineria și protecția mediului în industrie; Echipamente pentru procese industriale (Facultatea de Inginerie); Engleză-franceză; Comunicare și relații publice (Facultatea de Litere); Matematică; Informatică (Facultatea de Științe);  Administrarea afacerilor; Marketing (Facultatea de Științe economice); Educație fizică și sport;  Kinetoterapie și motricitate specială (FSMSS). A9.Au fost revizuite 34 fișe ale disciplinei, urmărindu-se: creșterea caracterului practic-aplicativ al procesului didactic, actualizarea conținuturilor cursurilor, creșterea ponderii problematizării, studiilor de caz, experimentelor etc., actualizarea bibliografiei; modernizarea metodelor de evaluare a studenților. A.10.Au fost modernizate laboratoarele didactice C211 și C112. A.11.A fost evaluată percepția studenților privind modernizarea metodelor de predare-învățare-evaluare prin aplicarea unui chestionar de satisfacție, la câte o disciplină/facultate, la programele de studii de licență astfel: în perioada I (18-24 noiembrie 2020) au participat 36,08% respondenți (92/255) și în perioada II (2-8 decembrie 2020) au participat 32,54% respondenți (83/255). În ambele perioade, administrarea chestionarului s-a făcut asupra aceleiași colectivități, respectându-se criteriul de respondență (25%). În intervalul dintre cele două perioade de aplicare a chestionarului, cadrele didactice care au susținut activitățile aferente evaluării au operat modificări din punct de vedere al metodelor didactice de predare-învățare-evaluare. Rezultatele cercetării efectuate pe platforma Microsoft Teams, asupra studenților respondenți, s-au concretizat în analiza comparativă „Satisfacția studenților înainte și după modernizarea procesului didactic”. A12.Echipa de management și experții desemnați pentru implementare s-au întâlnit, periodic, pentru a realiza evaluarea internă și monitorizarea derulării proiectului.